SKI AREÁL KOZÁKOV

 

Provozovatel: Tělocvičná jednota Sokol Chuchelna

Chuchelna 243, PSČ 51301 – IČO 49296159

 

PROVOZNÍ ŘÁD

lyžařského vleku typ TLV - 11

KOZÁKOV – KOMÁROV 101

Platnost od 01. 01. 2020

 

?

Provozní řád obsahuje:

I. Všeobecné podmínky

II. Provoz vleku

III. Provoz sjezdových tratí

IV. Platnost provozního řádu

?

I. Všeobecné podmínky

Tento provozní řád se vztahuje na provoz lyžařského vleku a využití sjezdových tratí vlyžařském areálu Ski Kozákov.

Lyžařský vlek je určen pouze pro přepravu lyžařů a snowboardistů. Lyžaři jsou ti, kteří používají lyžařské vybavení upevněné na nohách (lyže, snowboardy apod.). Přeprava zavazadel a jiných předmětů může být dovolena, jestliže tím není ohrožena bezpečnost osob a zařízení.

Účastník provozu lyžařského vleku a sjezdovek (dále návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského vleku a sjezdovek (dále provozovatel areálu).

Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám.

Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem určené oprávněné osoby.

?

?

II. Provoz vleku

Pravidelný provoz lyžařského vleku pro veřejnost je denně v době od 9.00 do 20.00 hodin.

Provoz lyžařského vleku je závislý na sněhových podmínkách. Provozovatel je povinen uzavřít provoz lyžařského vleku nebo uzavřít části sjezdovky z důvodu bezpečnosti provozu při objevení se atypického nebezpečí, které nemůže být odstraněno. např.:

a) totální nesjízdnost sjezdovek vlivem nepříznivých klimatických podmínek (zledovatělé plochy, nesouvislá vrstva sněhu, malá sněhová pokrývka)

b) kalamitní stavy (silný vítr, mlha, sněhová kalamita, silný mráz)

c) mimořádná úprava sjezdovky rolbou po velkém přívalu sněhu

 

Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu.

Návštěvník je povinen zejména:

a) mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji oprávněné osobě předložit,

b) před nástupem na vlek projít odbavovacím turniketem ke kontrole jízdenky,

c) dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele.

d) jednotlivé vlečné zařízení – unašeč je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník.

Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka bodová nebo jízdenka časová, opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu. Časová jízdenka je nepřenosná. Jízdenka pro jednotlivou jízdu a jízdenka bodová platí do konce sezony ode dne zakoupení.

Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne vpřípadě

a) úrazu, způsobeného provozem vleku,

b) při technické poruše vleku nebo přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než dvě hodiny

Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu.

Využití vleku může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

?

?

?

Při nastupování na lyžařský vlek musí návštěvník:

a) vytáhnout ruce z poutek holí a tyto držet v?pravé ruce a druhou ruku musí mít volnou pro uchopení unášeče

b) před nástupem srovnat lyže paralelně vedle sebe ve směru jízdy a sledovat přijíždějící unašeč, který uchopí a zasune levou rukou mezi nohy a skluzem se rozjede.

Při jízdě po trati:

a) všímat si značek, piktogramů nebo pokynů na trase a řídit se jimi

b) jet ve stopě, svévolně z ní nevybočovat, nejezdit slalom ani nepouštět unašeč

c) v případě pádu uvolnit unašeč a co nejrychleji opustit trať vpravo

d) dodržovat zákaz chytání unašečů na trati a nastupovat mimo vyznačený prostor

e) nevystupovat mimo výstupiště.

f) věnovat větší pozornost v prostoru vleku při manuálních úpravách výstupiště, nástupiště

či stopy za provozu vleku

Při vystupování musí:

a) ve výstupišti klidně uvolnit unašeč směrem k uklidňovacím tyčím a urychleně odjet vlevo či vpravo ve směru jízdy

b) dodržovat zákaz jízdy ve stopě směrem dolů.

III. Provoz sjezdových tratí

Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lyžařského vleku.

Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z tohoto důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu v době od 20.00 – 08.00 h následujícího dne uzavřeny a platí zákaz vstupu na sjezdovky po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdových tratí může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem a upravovaná část sjezdovky je uzavřena.

I za provozu sjezdových tratí může dojít kzasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je vdostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu této techniky musí návštěvník sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom další návštěvníky. Při jízdě v?blízkosti zasněžovací techniky musí návštěvník počítat spřítomností propojovacích hadic a kabelů, stejně jako s?jinou kvalitou sněhové pokrývky.

Na upravené sjezdové trati se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí, dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků.

Předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran.

Pěším turistům, sáňkujícím a bobujícím je pohyb na sjezdové trati zakázán.

Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu:

a) každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti,

b) je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí,

c) bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv překážky nebo sněhové tvary.

Každý návštěvník na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz neprodleně pracovníkům provozovatele v dolní stanici vleku.

Každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen znát pravidla FIS. Je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na vleku a z využití sjezdové trati a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí.

Při výuce odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

IV. Platnost provozního řádu

Tento provozní řád platí od 01. 01. 2020

V?Chuchelně dne 30.12. 2019

Martin Pitl – starosta T.J. Sokol Chuchelna

Jiří Machačný – vedoucí Ski areálu Kozákov

Provozní doba

Sezóna ukončena, areál je aktuálně uzavřen.

Pondělí   9 - 17h
Úterý       9 - 17h
Středa     9 - 20h
Čtvrtek    9 - 17h
Pátek       9 - 20h
Sobota    9 - 20h
Neděle     9 - 17h

 

Množství sněhu

0

Aktuální teplota

Teplota: 16 ºC
Aktualizace: 2024-07-13 03:59:45